Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

společnosti Umělecká agentura.cz, s.r.o., IČO 270 78 566, se sídlem Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1
mobil: 731 176 659, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen "prodávající")


Kupující, který koupí kouzelnický tábor Pavla Kožíška prostřednictvím internetu na www.kouzelnickytabor.cz, vyplněním a odesláním elektronické objednávky prostřednictvím internetových stránek prodávajícího výslovně potvrzuje, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek prodávajícího seznámil a souhlasí s tím, že všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou součástí uzavřené smlouvy a jsou pro obě strany závazné. Rozhodující jsou všeobecné obchodní podmínky platné v den připsání platby kupní ceny na účet prodávajícího.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Prodávající je provozovatelem kouzelnického tábora Pavla Kožíška (dále jen "tábor"). Prodávající nabízí k prodeji tábor třetím osobám v rámci internetového prodeje na internetových stránkách www.kouzelnickytabor.cz (dále jen "internetová stránka").

2. Prodávající prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na internetové stránce o nabízeném táboře jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

3. Tyto VOP platí pro zakoupení kouzelnického tábora na internetové stránce. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí smlouvy.

4. Prodávající dodá službu, kterou je tematický tábor pro děti na základě elektronické objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím internetové stránky na formuláři označeném jako přihláška na tábor.

5. Kupující prohlašuje, že je oprávněným zákonným zástupcem dítěte, které na tábor přihlašuje, a dále prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace uvedené v přihlášce na tábor, jsou pravdivá. Kupující prohlašuje, že je připraven na vyzvání prodávajícího správnost údajů doložit.

6. Kupující prohlašuje, že si je vědom toho, že účastníkem tábora se dítě stává pouze v období konání tábora, a to od okamžiku předání dítěte kupujícím, případně jím pověřeným zástupcem, prodávajícímu, do okamžiku předání dítěte prodávajícím zpět kupujícímu, případně pověřenému zástupci kupujícího.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající je povinen dítě od kupujícího, případně jím pověřeného zástupce dítě v určeném místě v den zahájení tábora převzít pouze v případě, že kupující splní všechny tyto podmínky účasti dítěte na táboře:

  • kupující učinil řádně objednávku tábora (vyplnil na internetové stránce přihlášku na tábor) a řádně zaplatil celou cenu tábora,
  • kupující předal prodávajícímu platný posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a odevzdal kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte,
  • kupující odevzdal prodávajícímu vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný nástupní list dítěte,
  • kupující odevzdal prodávajícímu vyplněný a zákonným zástupcem podepsané prohlášení a řádném předání dítěte prodávajícímu.

7. Kupující výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že účastníkem tábora dítě přestává být v okamžiku, kdy si dítě v době konání tábora převezme zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.


II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena na základě objednávky kupujícího učiněné na internetové stránce prodávajícího vyplněním veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí elektronického formuláře přihláška na tábor okamžikem, kdy je na účet prodávajícího připsána záloha na kupní cenu podle čl. IV VOP.

2. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou zprávu na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce.

3. Prodávající si vyhrazuje právo považovat za řádnou a závaznou i objednávku, která neobsahuje veškeré prodávajícím požadované informace, zejména kontakt na kupujícího (tel., e-mail, apod.)


III. DODACÍ PODMÍNKY A TERMÍN

1. Místem a dobou plnění, kterou je vlastní konání tábora, je rekreační areál a doba uvedená v objednávce kupujícího (vyplněném elektronickém formuláři přihláška na tábor).


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB ÚHRADY

1. Cena za tábor je uvedena v objednávce kupujícího ve vyplněném elektronickém formuláři přihláška na tábor, přičemž zálohu na cenu je kupující povinen uhradit do 14 dnů ode dne doručení vyrozumění prodávajícího o přijetí objednávky podle čl. II. odst. 2 VOP. Doplatek je kupující povinen uhradit nejpozději do 60 dnů před zahájením tábora. Doplatek ceny tábora je možné také uhradit jednorázově spolu se zálohou na cenu.

2. V případě objednávky kupujícího učiněné v době méně než 60 dnů před zahájením tábora, je kupující povinen cenu zaplatit v plné výši do 5 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí objednávky podle čl. II. odst. 2 VOP a smlouva je pak uzavřena okamžikem připsání ceny na účet prodávajícího.

3. V případě prodlení kupujícího s placením zálohy na cenu prodávající se objednávka kupujícího považuje za odvolanou a prodávající považuje prodlení kupujícího za ztrátu zájmu o účast na táboře a zrušení objednávky (přihlášky na tábor).

4. Po vyplnění elektronické objednávky budou zákazníkovi e-mailem doručeny potřebné údaje k uskutečnění platby ceny.

5. Platba ceny probíhá bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. Číslo účtu prodávající sdělí zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávce.


V. STORNO PODMÍNKY

1. V případě zrušení smlouvy na žádost kupujícího více jak 30 dní před termínem plánovaného nástupu na tábor prodávající kupujícímu vrátí 75% z uhrazené částky.

2. V případě zrušení smlouvy na žádost kupujícího v období  30 - 14 dní před termínem plánovaného nástupu na tábor prodávající kupujícímu vrátí 50% u uhrazené částky.

3. V případě zrušení smlouvy na žádost kupujícího v období 14 a měně dnů před termínem plánovaného nástupu na tábor se uhrazená částka nevrací. Výjimkou je nemoc dítěte doložená potvrzením lékaře, pak prodávající kupujícímu vrátí 50% z uhrazené částky.

4. V případě zrušení smlouvy na žádost kupujícího a zajištění náhradníka ze strany kupujícího, který řádně a včas uhradí celou cenu za tábor, prodávající storno poplatek nepožaduje.

5. V případě předčasného ukončení pobytu dítěte na táboře (zejm. nemoc, na vlastní žádost, z důvodu porušení táborového řádu nebo kázeňských problémů ) se uhrazená cena nevrací.


VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých táborů pro děti zakoupených prostřednictvím internetových stránek www.kouzelnickytabor.cz.

2. Prodávající jako provozovatel tábora si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání tábora. Pokud kupující nebude s touto změnou termínu nebo místa konání souhlasit, je prodávající povinen poukázat na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od změny místa nebo termínu tábora již případné uhrazené platby.

3. Dojde-li k úplnému zrušení tábora před plánovaným termínem konání tábora z důvodu na straně prodávajícího, bude kupujícímu vrácena platba na účet, ze kterého prodávající platbu obdržel. Platbu za tábor je prodávající povinen poukázat na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od zrušení tábora.

4. Dojde-li k úplnému zrušení tábora v průběhu konání tábora z důvodu na straně prodávajícího, bude kupujícímu vrácena alikvotní část platby za tábor na účet, ze kterého prodávající platbu obdržel. Náhrada žádných jiných nákladů jako např. ubytování, doprava apod. se neposkytuje. Platbu za tábor je prodávající povinen poukázat na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od zrušení tábora.

5. Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba, jíž je Lucie Kožíšková - mobil: 731 176 659, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6. Kupující je oprávněn do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající v případě odstoupení od smlouvy kupujícím nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující prodávajícímu doručí oznámení o odstoupení od smlouvy, kupujícímu vrátí všechny platby, které od kupujícího obdržel, a to na bankovní účet, z něhož prodávající obdržel platbu.

7. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je prodávající povinen o odstoupení od smlouvy informovat kupujícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající v případě odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající kupujícímu doručí oznámení o odstoupení od smlouvy, kupujícímu vrátí všechny platby, které od kupujícího obdržel, a to na bankovní účet, z něhož prodávající obdržel platbu. 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je zajišťována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, zdravotní stav, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce učiněné na internetové stránce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s táborem na elektronickou e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou e-mailovou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

1. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím má kupující právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam viz. www.mpo.cz). 

4. U České obchodní inspekce, má kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

5. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

6. Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom kupující žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. 

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. 

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si smluvní strany nesou samy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující se zavazuje, že pokud dítě užívá léky, nahlásí je zdravotníkovi tábora v nástupní den tábora a odevzdá léky v originálním balení, s přesnou medikací zdravotníkovi tábora. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že z bezpečnostních důvodů děti nesmějí mít u sebe v době konání tábora žádné medikamenty a léky. Nespotřebované léky budou vráceny poslední den konání tábora kupujícímu.

2. Kupující se zavazuje, že případné škody na majetku způsobené účastníkem tábora nebo kupujícím hradí v odpovídající výši kupující.

3. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že byl prodávajícím důrazně upozorněn, že v žádném případě není doporučeno, aby dítě mělo na táboře jakékoli cennosti jako šperky z drahého kovu, elektroniku, mobilní telefon, tablet apod. Za tyto věci prodávající jako pořadatel tábora v žádném případě neručí a kupující s tímto takto plně souhlasí.

4. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že dítě bude při vstupní kontrole zdravotníkem podrobeno kontrole, zda nemá vši.

5. Prodávající prohlašuje, že účastník tábora bude mít po dobu konání tábora sjednané úrazové pojištění.

6. Zákazník bere na vědomí, že v případě smrti účastníka tábora následkem úrazu je pojistné plnění maximálně do výše 100.000 Kč, v případě trvalých následků úrazu účastníka tábora maximálně do výše 200.000 Kč a v případě tělesného poškození účastníka tábora maximálně do výše 25.000 Kč.

7. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že dítě s lehčím poraněním, které si způsobilo před nástupem na tábor, lze na tábor přijmout pouze v případě předchozí konzultace a dohody s táborovým zdravotníkem.

8. Kupující bere na vědomí a v době konání tábora souhlasí s transportem dítěte pro neakutní ošetření do zdravotnického zařízení.

9. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že táborový zdravotník a vedoucí má právo k nahlížení do kompletní zdravotní dokumentace dítěte v případě ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení.

10. Kupující bere na vědomí obsah táborového řádu klasického pobytového kouzelnického tábora, jehož kompletní znění je k dispozici zde.