Účastníci kouzelnického tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem:


I. Táborový řád platí pro všechny účastníky tábora bez výjimky, při jeho porušení budou vyvozeny patřičné důsledky, včetně oznámení zákonnému zástupci a případnému okamžitému vyloučení z tábora bez jakékoli finanční nebo jiné náhrady. Zákonný zástupce je povinen si v takovém případě bezodkladně převzít vyloučeného účastníka tábora.

II. Platí přísný zákaz používání omamných látek, kouření a pití alkoholu. V případě porušení těchto zákazů bude účastník tábora bezodkladně na náklady zákonných zástupců vyřazen z tábora.

III. V případě hrubého porušení táborového řádu nebo opakovaného porušování táborového řádu je postupováno stejně jako v předcházejícím bodě.

IV. Provozovatel tábora je za účastníka tábora zodpovědný pouze v době trvání tábora, tj. v době od řádného převzetí do předání zákonnému zástupci nebo zmocněné osobě. Provozovatel tábora je zodpovědný pouze za účastníky tábora. Provozovatel tábora nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením tábora a po jeho ukončení, v rámci časového harmonogramu tábora uvedeného na webových stránkách.

V. Ztráty a nálezy po skončení tábora, tedy zapomenuté a nalezené věci budou uloženy u provozovatele tábora a rodiče účastníka tábora si je budou moci vyzvednout v Divadle kouzel v Líbeznicích u Prahy dle předchozí domluvy.

VI. Účastníci kouzelnického tábora prohlašují, přičemž jejich zákonní zástupci za ně v tomto smyslu v plném právním rozsahu zodpovídají, že:

1. Jsem členem tábora a vím, že se musím řídit všemi pokyny vedoucích, zdravotníka a dalších pracovníků tábora.

2. Jsem povinen dodržovat denní režim a účastnit se celého programu tábora. Budu dodržovat noční klid. Po večerce budu pod peřinou umytý a ve své posteli a sám.

3. Bez písemného souhlasu vedoucího v žádném případě neopustím tábor a nevzdálím se z prostoru areálu tábora.

4. Snažím se být dobrým kamarádem a dokazuji to při veškeré činnosti. Nepodvádím při soutěžích, dbám pravidel fair play.

5. Nepoužívám neslušné a vulgární výrazy.

6. Během táborového programu nijak neruším a ani nepoužívám mobilní telefon, tablet apod.

7. Dodržuji osobní hygienu (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého a špinavého prádla apod.) a pořádek v celém areálu tábora.

8. I sebemenší zdravotní potíže hlásím okamžitě vedoucímu nebo táborovému zdravotníkovi (např. klíště, průjem, nevolnost apod.).

9. S půjčenými věcmi zacházím šetrně, dbám na to, abych je neztratil a nezničil. Jsem si vědom zákazu jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora. Jsem si vědom, že úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musím já nebo můj zákonný zástupce v plné výši nahradit.

10. Peníze si uložím u vedoucího. Jsem si plně vědom, že na tábor nepatří žádné cennosti (např. šperky, mobil, tablet) a pokud tyto cennosti budu mít na táboře, nesu plnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu. Vedoucí ani provozovatel tábora za případné poškození nebo ztrátu nenese žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebo poškození nebude ani prošetřována.

11. Budu chránit přírodu živou i neživou, nebudu lapat živočichy a ani jim nebudu nějak ubližovat, házet po nich předměty či je bezdůvodně plašit, jestliže neohrožují život můj nebo mých kamarádů.

12. Pokud mě nějaký živočich kousne (hmyz, hlodavec, plaz atd.) nebo se mi stane nějaký úraz, neprodleně to ohlásím zdravotníkovi, popř. vedoucímu.

13. Nebudu užívat žádné léky bez konzultace se zdravotníkem a pro své léky si pravidelně docházím ke zdravotníkovi.

14. Nelezu po stromech a bez dozoru vedoucího respektuji přísný zákaz používat jakékoli sportovní, zábavní a rekreační pomůcky a zařízení (koupací bazén, houpačky, prolézačky, míče, hřiště apod.). Při koupání nesmím vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího.

15. Kromě jídla a pití, které dostanu určené ke konzumaci od provozovatele tábora, nekonzumuji zásadně nic jiného. Zejména ne houby, plody volně rostoucí v přírodě a kupované nebalené potraviny zakoupené mimo areál tábora při výletech apod.

16. Nerozdělávám oheň a bez písemného souhlasu vedoucího nemám u sebe ani nikdy jakkoli nemanipuluji v průběhu tábora se zápalkami, zapalovačem či jiným potencionálním zdrojem požáru.

17. Chovám se tak, abych neohrozil zdraví své a zdraví ostatních účastníků tábora. Jsem si vědom, že je přísně zakázáno fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora, zejména mladším a slabším.

18. Jsem si vědom a respektuji přísný zákaz, že na tábor nepatří žádné bodné, střelné ani jiné zbraně a nebezpečné předměty.

19. Jsem si vědom a respektuji přísný zákaz otevírání oken s výjimkou pootevření oken z důvodu větrání do bezpečné pozice ventilace. Respektuji zákaz lezení do oken, sezení v oknech a vyklánění se z oken.

20. Pokud se táborová činnost odehrává mimo areál tábora, řídím se etickými principy, abych nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním účastníkům tábora ani provozovateli kouzelnického tábora.

21. Dodržuji vnitřní řád zařízení (areálu) včetně veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů, ve kterém je tábor organizován.

22. Upozorním vedoucího na výskyt cizích osob v táboře.